Markanvisningstävling för restaurangtomt i Albyberg


Tävlingsobjekt - restaurangtomt i Albyberg

Karta över restaurangtomen (se brun ruta)

Tävlingsbidrag - hur inlämning går till

Inlämnat material ska vara märkt med "Markanvisning Albyberg". Allt material ska vara förseglat vid inlämning och öppnas först efter inlämningstidens slut. Ersättning för inlämnade tävlingsbidrag utgår inte.

Sista datum för inlämning av tävlingsbidrag är den 17 februari 2017.
Kan lämnas i receptionen i kommunhuset, Rudsjöterrassen 2
Öppettider: Måndag-torsdag kl 08-17.00 samt fredag kl 08-15.00.

Om handlingarna skickas per post ska poststämpeln vara daterat senast den 17 februari 2017. Postadressen är:

Haninge kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Att: Kaj Brantemark
136 81 Haninge

Tävlingshandlingar - detta ska lämnas in

Tävlingshandlingarna ska bestå av dels en konceptredovisning och dels en anbudsredovisning.

Konceptredovisning

Alla tävlingsbidragen ska innehålla en utförlig beskrivning av:

  • Föreslaget koncept med skiss eller liknande ritningsmaterial som illustrerar tävlandens vision för verksamhetstomten.
  • Sammanfattande beskrivning av tävlingsbidragets koncept och intentioner samt en beskrivning av den tilltänka verksamhetens omfattning.
  • En beskrivning av hur övrig mark ring byggnaden kommer nyttjas.
  • Kortfattad redovisning av; tävlandens kontaktperson, organisation för planering och framtida genomförande, eventuella referensprojekt samt beskrivning av bolagets ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Kommunen kan komma att begära in ytterligare underlag för att säkra tävlandens organisation och ekonomiska förutsättningar.
  • Övergripande tidplan för utbyggnaden.

Anbudsredovisning

Tävlandens anbudspris ska redovisas som en total förvärvssumma för hela verksamhetstomten. Anbudet ska vara egenhändigt undertecknat av behörig firmatecknare.

Utvärderingen

Utvärderingen av inkomna tävlingsbidrag kommer att genomföras av en jurygrupp bestående av: Britta Orring, mark- och exploateringschef, Andreas Paulson, stadsarkitekt, Kaj Brantemark, exploateringsingenjör, Catharina Claesson, anläggningsingenjör och Senada Custovic, etableringsansvarig.

Juryn har till uppgift att utvärdera inkomna tävlingsbidrag utifrån en sammanvägd bedömning av det redovisade konceptet samt anbudspriset, för att hitta den mest lämpade verksamhetsutövaren för platsen.

Jurygruppens utvärdering avser att resultera i ett vinnande tävlingsbidrag. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av de inkomna förslagen och har således rätt att förkasta samtliga inkomna tävlingsbidrag utan rätt till ersättning till någon tävlande. Jurygruppens slutsatser kommer inte vara möjliga att överklaga eller på annat sätt överpröva.

Under utvärderingsperioden kan jurygruppen, om behov anses föreligga, komma att kalla tävlanden till möte för att presentera tävlingsbidraget eller någon i bidraget ingående aspekt.

Beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal med den utsedda vinnaren fattas slutligen av Kommunstyrelsen och eventuellt av Kommunfullmäktige.

Övrig information

Kommunens ombud för markanvisningstävlingen är Kaj Brantemark, mark- och exploateringsenheten.
Epost till kaj.brantemark@haninge.se

Frågor som ställs under tävlingsperioden och som bedöms kunna vara av intresse för alla tävlanden, kommer att redovisas på denna sida samt www.haninge.se.

Fakta om restaurangtomten

  • Byggrätt: BYA 1 000 kvm
  • Byggnadshöjd: max 12 meter
  • Troligt maximal: BTA 3 000 kvm
  • Bedömd tomtstorlek: 6 500 - 7 000 kvm
  • Reservationspriset för fastigheten: 4 miljoner kronor

Upphovs- och nyttjanderätt

Genom att inlämna tävlingsbidrag medger den tävlande kommunen rätt att, utan ersättning till tävlanden eller annan upphovsman, ställa ut eller på annat sätt publicera förslaget samt att kopiera och distribuera underlaget på ett för kommunens verksamhet ändamålsenligt sätt.